Stowarzyszenie

​powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Działając każdy w swojej dziedzinie, mieliśmy uczucie niedosytu w zakresie podejmowanych wysiłków.

Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji. Mamy świadomość i głębokie przekonanie, że dysponujemy dużym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem, mogącym wnieść znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat tego najgroźniejszego aktualnie nowotworu, jakim jest rak płuca. Pragniemy zainicjować także szeroką akcję edukacyjną
w środowisku medycznym oraz w jak najszerszym zakresie zwrócić się do społeczeństwa w celu upowszechnienia zachowań prozdrowotnych oraz poprawy wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do ograniczenia wskaźników umieralności z powodu tego nowotworu.

Misja

Misją Polskiej Grupy Raka Płuca jest przede wszystkim poprawa wyników leczenia chorych na nowotwory płuca w Polsce oraz powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego oraz stworzenie narodowego programu zapobiegania epidemii raka płuca oraz zapewnienie leczenia pilnie potrzebującym. 

Głównym cel grupy jest natomiast wdrażanie i promocja zasad profilaktyki, a także oświaty zdrowotnej, prowadzenie działalności dydaktycznej oraz dążenie do poprawy poziomu wiedzy na temat nowotworów płuca. Działania Grupy skupiać się mają również na poprawie wyników leczenia chorych poprzez prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych, które następnie wykorzystywane będą do promocji standardów leczenia skojarzonego oraz zniesienia ograniczeń w dostępie do świadczeń zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczeniem nowotworów płuca, zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej i potrzeb społecznych w tym zakresie, inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe, a także współpracę z osobami i instytucjami w zakresie walki z rakiem.

Zdaniem ekspertów epidemii raka płuca można zapobiec prowadząc szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także umożliwiając pacjentom dostęp do badań przesiewowych wykrywających obecność choroby.